محصولات ویژه

  • کیت استخراج پلاسمید
  • کیت استخراج DNA از خون
  • کیت استخراج DNA کل از گیاه
  • کیت استخراج DNA از ژل آگاروز

همایش ها و کنگره ها